บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด

T I P METAL INDUSTRIES LTD.

Thai (th-TH)
Thai (th-TH)
English (UK)
Japanese (Japan)

Privacy Policy

บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัททีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด เคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานของบริษัทและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


          บริษัทจึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้มีหลักเกณฑ์ มาตรการกำกับดูแลและการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้


1.วัตถุประสงค์

ตามที่บริษัทฯ ได้เก็บ รวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษร และจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักการและวิธีการที่พ.ร.บ.ฯ กำหนด โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามประกาศความเป็นส่วนตัว


2.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.1. บริษัทจะดำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท เท่านั้น

2.2. บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท กรณีที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้ 

2.3. บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทหรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

2.4. บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เว้นแต่

(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

(2) เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 


3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.1. บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอมและจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้

4.2. บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

4.3. บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย


5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

5.1. บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ตราบเท่าที่จำเป็น ในระยะเวลาตามสมควร เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาเช่นการว่าจ้างการซื้อขาย และการให้บริการต่างๆ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย


6. สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6.1. สิทธิ์ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

6.2. สิทธิ์คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

6.3. สิทธิ์ขอให้ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคล

6.4. สิทธิ์ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

6.5. สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

6.6. สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

6.7. สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล


7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

7.1. บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของบริษัทและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

7.2. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษาการใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ


8. การร้องเรียนหรือข้อสงสัย

หากท่านมีความคิดเห็น คำแนะนำ คำถามหรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโปรดติดต่อบริษัทผ่านช่องทาง ดังนี้

8.1. ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด เลขที่ 789/62,64

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 หมู่ที่ 1 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

8.2. เว็บไซต์ของบริษัท www.tipm.co.th “รับเรื่องร้องเรียน”

8.3. โทร 038348050-3 จันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

8.4. อีเมล์ : dpo.office@tipm.co.th


9. ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท กำหนดให้พนักงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ให้ความสำคัญและรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างเคร่งครัดโดยมีสายงานที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่กำกับดูแลตามนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


10. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัท จะทำการทบทวนนโยบายนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบด้วยการ Update ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของบริษัทโดยเร็ว